Українська мова 4 клас тема ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ

ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ 

Мета: вчити учнів будувати словосполучення і речення з особовими займенниками; використовувати займенники для зв’язку речень у тексті з метою уникнення лексичних повторів; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Вправа 255 

— Прочитайте займенники 3-ї особи однини і множини. Назвіть їхній відмінок. Поясніть правопис прийменників із займенниками. 

Один учень на дошці будує звукову модель слова Батьківщину. 

2. Робота над прислів’ями 

— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть займенники, які не повторюються. Розкривши дужки, вставте потрібну букву замість пропусків. Поясніть правопис займенників. 

1) (Про) мене, Семене, хай усі (коло) м..не, аби я зверху. 2) Курка сказала яйцю: «Я була такою, як ти, і я зроблю т..бе таким, як я». 3) Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. 4) Ти м..ні дуже до душі, та я собі ще миліший. 5) Що йому не кажи, а він у свою дудку дме. 

3. Каліграфічна хвилинка 

На аз ад назад 

— Відтворіть фразеологізм: свої, назад, слова, брати. 

— Відтворіть прислів’я, вставивши дане слово. 

А, пройдеш, брехнею, світ, ..., не вернешся. 

(Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся.) 

4. Словникова робота 

1. Яке із слів записано правильно? 

а) Восини; 

б) посередині; 

в) телифон. 

2. У якому слові замість пропуску необхідно вставити букву? 

а) Завдан..я; 

б) шіст..надцять; 

в) фут..бол. 

3. Які слова слід писати разом? 

а) (В) осени; 

б) (до) завтра; 

в) (будь) ласка. 

4. У якому слові є подвоєння приголосних? 

а) Щогодин..и; 

б) щоден..о; 

в) мільйон.. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про займенник. 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота за підручником (с. 129–132) 

Вправи 256–259 

2. Фізкультхвилинка 

3. Тренувальні вправи 

1) Знайдіть особові займенники, визначте їх особу (усно). 

Я до тебе усміхнусь 

І з тобою подружусь. 

Посміхнися ти в одвід, 

Ми з тобою — цілий світ. 

Всі сміються навкруги — 

Він, вона, вони. 

Бо усмішка всіх єднає, 

Жити в дружбі помагає. 

2) Прочитайте. Що потрібно зробити зі словом вона, щоб прочитати вірш? Змініть слово. Визначте особу, відмінок. 

Моя країна — мати Україна, 

Про (вона) всюди слава лине, 

Хоч вона немолода і сива. 

Та доля (вона) судилася щаслива. 

3) Займенники, подані в дужках, поставте у потрібному відмінку та випишіть у дві колонки словосполучення: 

а) із займенниками, що не мають початкової н; 

б) із займенниками, що мають початкову н. 

Будує з (вони), глянули (він) у вічі, люблю (вони), сказав про (вона), принесла до (вони), обрав (вони), напав на (вона), вірив (вони), стиснули (він) в обіймах, з’їв за (він), знала про (вони), тьохнуло (вона) серце, купався з (він). 

У кожному першому слові колонки підкресліть другу від початку букву, складіть і прочитайте назву вірша В. Сосюри. («Любіть Україну») 

4. Робота в парах 

Гра «Відгадай займенник» 

— Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить. 

3) Займенники, подані в дужках, поставте у потрібному відмінку та випишіть у дві колонки словосполучення: 

а) із займенниками, що не мають початкової н; 

б) із займенниками, що мають початкову н. 

Будує з (вони), глянули (він) у вічі, люблю (вони), сказав про (вона), принесла до (вони), обрав (вони), напав на (вона), вірив (вони), стиснули (він) в обіймах, з’їв за (він), знала про (вони), тьохнуло (вона) серце, купався з (він). 

У кожному першому слові колонки підкресліть другу від початку букву, складіть і прочитайте назву вірша В. Сосюри. («Любіть Україну») 

4. Робота в парах 

Гра «Відгадай займенник» 

— Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить. 

— Займенник 3-ї особи однини, який указує на особу чи предмет, про який розповідають. 

— Займенник 2-ї особи множини, який указує на осіб, до яких ми зверта- ємось. 

— Утворіть каруселі тільки з займенників: хто з ким дружить? (Я з вами, ви з нами) 

— Напишіть займенники з двома Е. 

— Напишіть займенники з ЬО, ЙО. 

Перевірка. Самоперевірка — за зразком на дошці. Самооцінювання. 

5. Самостійна робота 

— Запишіть речення. 

Мова йшла про... (я, ти, він). 

Ми потоваришували з... (ти, він). 

На уроці вчителька спитала... (я, ти, вона). 

— Поставте питання до займенників. Визначте їх особу. 

— Визначте відмінок займенників. 

6. Гра «Редактор» 

— Прослухайте текст. Зверніть увагу на надмірне невмотивоване вживання особового займенника він. Вставте замість нього іменники Шевченко, Тарас, хлопець. 

У ранньому дитинстві в нього виявився хист до малювання. Крейдою чи вуглинкою він розмальовував стіни, лави, стіл, навіть долівку. Мріючи стати художником, він навчався у трьох церковних малярів, але вони не виявили в нього здібностей. Вечорами, деколи й ночами, виконавши всю загадану роботу, він нишком брав книжки з панської бібліотеки і перечитував, поринаючи у невідомі світи і забуваючи про своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Переливати свої думки у слова було неабиякою втіхою для нього. (З підручника) 

Нишком — 1) Тихо, причаївшись, мовчки. 2) Крадькома, потай, щоб інші не бачили, не знали. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Які частини мови може замінювати займенник у тексті? 

— Поясніть, чому особові займенники мають таку назву. 

— Назвіть особові займенники, які належать: 

а) до 1-ї особи множини; 

б) до 2-ї особи однини; 

в) до 3-ї особи множини. 

— Розподіліть займенники на три групи за особами та запишіть їх. 

Вони, я, ти, він, ми, воно, ви, вона. 

— З’ясуйте, форми яких відмінків пропущено серед поданих займенників. 

а) Їй, тобі, тобою, на тобі; 

б) мене, мені, мною, на мені; 

в) ми, нас, нам, нами. 

— Знайдіть у реченнях помилки та виправте їх. 

1) Ми прийшли до його. 2) Подруги прийшли до її. 3) Я зустрівся з їм нещодавно. 4) Ми відпочивали з їми в Криму. 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 260 (с. 132); відповідати на запитання та виконати завдання для повторення (с. 132).