Українська мова 4 клас тема ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА 

Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу, закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів із тим самим суфіксом, префіксом; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 78, с. 42) 

— Прочитайте пари слів-антонімів. 

— Які прикметники ви дібрали до слова великий і дієслова говорити? 

2. Словникова робота 

Гра «Склади слова — назви тварин» 

ербвлюд, міджьл, оаджбл, кйорнжвоао 

(Верблюд, джміль, бджола, жайворонок) 

3. Каліграфічна хвилинка 

Вп ере ед вперед 

— Доберіть до слова антонім. 

— Складіть та запишіть речення, визначте його граматичну основу. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але завітаємо до міста під назвою Будова слова. Повторимо, з яких частин може складатися слово, як називаються ці частини, будемо знаходити і визначати їх у словах. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективне виконання вправи 79 (с. 42) 

Виразне читання уривку, добирання заголовка. 

— Хто є мешканцями країни Мовляндії? 

2. Зупинка «Основа слова» 

— Навчившись знаходити змінну частину слів — закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його частину, яка залишається незмінною. Цю частину називають основою. 

— Прочитайте прислів’я. 

— Випишіть з них слово правда, виділіть основу та закінчення. 

Правда світліша за сонце. Не шукай правди в інших, коли в тебе її нема. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. По правді роби, по правді і буде. 

— Що слід робити, щоби правильно визначити основу і закінчення? 

3. Зупинка «Частини основи. Корінь. Суфікс. Префікс» 

1) Робота за таблицею. 

Слово 

Основа Закінчення 

префікс корінь суфікс 

пра- -ліс- 

                                                           -ліс- -ок- 

                                                                                                          -ліс- -ов- -ий 

про- -ліс- -к- -и 

— Розгляньте таблицю та зробіть висновки про частини основи. 

— Пригадайте, що називається коренем? 

— Назвіть частину основи, що стоїть перед коренем. 

— Як вона називається? 

— Назвіть частину основи, яка стоїть між коренем і закінченням. 

— Як вона називається? 

2) Виконання вправи 80 (с. 43). 

Учні працюють у парах. Пояснюють одне одному, як вони розуміють заголовок вірша. 

— Знайдіть у вірші споріднені слова. 

— Які слова називаються спорідненими? (Споріднені (спільнокореневі) слова мають спільний ( однаковий) корінь, який об’єднує їх за основним лексичним значенням.) 

— Як називають спільну частину споріднених слів? 

— Запишіть ці слова в зошити. 

— Визначте в цих словах корінь. 

— Які слова у вірші мають менше звуків, ніж букв? 

3) Фізкультхвилинка. 

4) Робота над загадкою. Вправа 81 (с. 43). 

— Відгадайте загадку. (Корінь) 

Добирання споріднених слів до слова-відгадки. (Корінчик, корінець) 

— Позначте суфікси в словах. 

— Які слова у загадці мають більше звуків, ніж букв? 

4. Зупинка «Закінчення слова» 

— Складіть словосполучення з поданих слів. 

Милуватися, квітка; 

повернути, Марія; 

розповісти, мама. 

— За допомогою чого сполучено слова? 

— Виділіть закінчення. 

— Що ми називаємо закінченням? (Змінну частину слова) 

— Яку роль відіграє закінчення в мові? 

5. Зупинка «Розбір слів за будовою». Вправа 82 (с. 43) 

— Доповніть рядки вірша. 

ПАМ’ЯТКА «РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ» 

- Прочитай слово. До якої частини мови воно належить і що означає? 

- Зміни слово за відмінками та визнач у ньому закінчення. 

- Визнач основу слова (це частина слова без закінчення). 

- Добери до слова 2–3 споріднених слова та визнач корінь. 

- Назви префікс, суфікс. 

— Яка частина є обов’язковою в основі? 

Самостійне виконання третього завдання вправи. 

Перевірка — індивідуальне опитування учнів. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— З яких частин складається слово? 

— Як визначити у слові закінчення й основу? 

— Що таке закінчення? основа? 

— Що називають коренем? Як його знайти? 

— За допомогою чого утворюються нові слова? 

— Чим префікс відрізняється від суфікса? 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 83, с. 43.