Українська мова 4 клас тема ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ 

Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати зв’язки між словами в реченні; розвивати вміння поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 57, с. 31) 

— Зачитайте списані речення. 

— Які головні члени ви підкреслили в кожному реченні. 

Фронтальна перевірка звукових моделей, які склали учні до виділених слів 

— Чому в слові зів’ялі різна кількість звуків і букв, а у слові кучеряві — однакова? 

2. Каліграфічна хвилинка 

Дд дд до по об ба ач че ен ння 

— Прочитайте і запишіть каліграфічно. 

Д О П О Б А Ч Е Н Н Я 

— Доберіть до поданого слова: 

синоніми (до зустрічі, бувай); 

антоніми (привіт). 

— Складіть з поданим словом речення, різні за метою висловлювання та інтонацією. 

3. Фронтальне опитування 

— З чого складається наше мовлення? (З речень) 

— З чого складаються речення? (Зі слів) 

— Що є граматичною основою речення? 

— Які члени речення, крім головних, ви знаєте? (Другорядні члени речення) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми будемо поширювати речення за допомогою другорядних членів речення; складати речення за поданими схемами; встановлювати зв’язки між словами в реченні. 

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Колективна робота. Вправа 58 (с. 32) 

Учні читають текст та розмірковують над першим завданням до вправи. (Слід змінити форму слова, поданого у дужках.) 

Коментоване списування третього абзацу 

— За допомогою чого можуть зв’язуватися слова? (За допомогою за- кінчення) 

— Які слова автор уживає у переносному значенні? 

— Підкресліть їх. 

2. Коментоване виконання вправи 59 (с. 32) 

— Прочитайте виразно текст. 

— Про що йдеться у другому завданні вправи? 

— Учні на дошці записують словосполучення та за допомогою питань установлюють зв’язок між словами. 

Підказочка. Дивись на зразок, поданий у підручнику. 

— Назвіть словосполучення, у яких слова зв’язані між собою тільки за допомогою закінчень. 

3. Фізкультхвилинка 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Самостійна робота. Вправа 60 (с. 32–33) 

Перевірка виконаної роботи 

— Які букви ви вставили у пропущених словах? 

— Правопис яких слів ви змогли перевірити за допомогою правила? 

— Правопис яких слів можна перевірити тільки за словником? 

2. Установлення зв’язку між словами у реченні 

— Прочитайте останнє речення вправи 60. 

— Визначте тип речення за метою висловлювання та інтонацією. 

— Установіть зв’язок між членами цього речення. 

Висновок. Слова в реченні зв’язують між собою за допомогою питань. 

3. Складання речень за поданими схемами. Вправа 61 (с. 33) 

— Які члени речення залежать від підмета? На які питання вони відповідають? 

— Які члени речення залежать від присудка? На які питання вони відповідають? 

— Запишіть складені речення. 

4. Гра «Розсипанка» 

— З поданих слів складіть речення. 

Земля, випливати, з-за, край, сонце. 

Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути. 

Мороз, ранок, дихає. 

— Підкресліть словосполучення, в яких слова зв’язані між собою за допомогою закінчень. 

Міркуйте так. У словосполученні сонячного проміння слова зв’язані за допомогою закінчення -ого. 

— Яке зі складених речень відповідає схемі? 

5. Робота в парах. Вправа 62 (с. 33) 

Самостійне читання тексту учнями 

— А що ви знаєте про бабине літо? Розкажіть про це своєму однокласнику. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Під час виконання яких завдань зазнали труднощів? 

— З якою метою ми поширюємо речення словами і словосполученнями? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 62 (2), с. 33.