Українська мова 3 клас Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

Мета: вчити учнів знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань (див. додаток на с. 70)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати перевірні слова для написання ненаголошених [е], [и].

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота в групах (вправа 179, с. 80)

— Розгляньте малюнок. Усно складіть за ним невеличку розповідь за темою «У бібліотеці». Уживайте такі слова і вирази: у дитячій бібліотеці, багато книжок, у кожній книжці, на сторінці, біля столу, книжкові полиці, читач, бібліотекар.

Словникова робота

Що означає слово бібліотека? (З грецької — «зібрання книг»)

— Слово бібліотека прийшло до нас з грецької мови і означає «бібліон» — «книжка», «тека» — «сховище».

— Яка бібліотека була першою у Київській Русі і хто її засновник? (Бібліотека Ярослава Мудрого при Софіївському соборі.)

2. Розвиток мовлення (вправа 180, с. 80)

— Запишіть відомості про книжки, які ви нещодавно прочитали.

3. Вправляння у добиранні перевірних слів (вправа 181, с. 81)

— Прочитайте слова з двома ненаголошеними голосними, добираючи до них з довідки слова для перевірки спочатку першого, а потім — другого звуків. Запишіть подані і дібрані слова за зразком.

— Поставте наголоси. Підкресліть букви, які позначають наголошені звуки [е], [и]. Зверніть увагу: щоб ненаголошений звук став чітким і виразним, його треба поставити під наголос.

— Пригадайте правило перевірки ненаголошених [е], [и]. (Щоб знати, яку букву (е чи и) написати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або дібрати до нього споріднені слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.)

— Запам’ятайте! Підібране слово з наголошеним звуком називається перевірним. Ним можна перевірити, яку букву писати — е чи и: село — села, димок — дим.

Все важливе в нашій мові,

Ось, приміром, річ така:

Е чи И писати в слові —

Часто сумнів виника:

сЕло чи сИло?

Якщо ясно, то не дуже —

Щоб уникнуть зайвих мук,

Ти під наголос, мій друже, 

Зразу став сумнівний звук: 

Село — села. 

Звук виразно зазвучить — 

Як писать тебе навчить. 

Д. Білоус 

— Зробіть (усно) звуко-буквений аналіз слова дерев’яний. 

Фізкультхвилинка 

4. Усне виконання вправи 182 (с. 81) 

— Прочитайте слова з ненаголошеним [и], добираючи до них перевірні. У словах ставте наголос. 

— Чи слова блискучий і блискавка спільнокореневі? Доведіть. 

— Так, спільнокореневі, бо у них однакові корені блиск- і однакове значення. 

Блиск — блискучий, блискотіти, блискавка, блискавиця, блиснути, блискати, блискіт, блищати. 

5. Робота в парах 

— Спишіть, добираючи до слів з пропущеними буквами перевірні. 

Сх..лити, л..сточки, т..мніє, в..сняний, в..селий, кр..ло, л..жить, л..тить, ст..пи, ш..поче, т..хенько, ш..рокий, к..слиця, м..док, в..сокий, гл..бокий, д..міти, гр..чаний, в..шневий, с..ло. 

— Говорять, що в цих словах орфограма — ненаголошені е, и в корені слова, що перевіряються наголосом. 

Орфограма — це написання певного звука, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи іншим правилом (орфографічним). 

6. Гра «Обери перевірне слово» 

— Яке зі слів підходить для перевірки орфограми у слові? 

С..лач — села, сила. 

В..сляр — весла, вислав. 

Кр..чати — крекче, крик. 

Ш..потіти — шепіт, шип. 

7. Самостійна робота 

— Спишіть. Підкресліть орфограму. 

Садок в..шневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть. 

Вода оживляє і луки, і поле, 

Співає, дзюркоче, тече і ш..поче. 

V. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Як вимовляється звук [е] в ненаголошеному складі? 

— Як вимовляється звук [и] в ненаголошеному складі? 

— Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова? 

— Яке слово називається перевірним? 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 183, с. 81–82.