Українська мова 3 клас урок "Зв’язок прикметників з іменниками"

Зв’язок прикметників з іменниками

Мета: поглиблювати знання учнів про прикметник як частину мови, його значення у мовленні, зв’язок з іменником; формувати вміння вживати прикметники в усному і писемному мовленні; розвивати чуття мови, культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова. 

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Каліграфічна хвилинка

Льо тьо ньо ось

Льон тьохкає льотчик

Що трапилося тут у вас?

Чому веселий настрій згас?

— Які це речення за метою висловлювання?

— А за інтонацією?

— Складіть звукову схему слова льон.

— Складіть речення зі словами тьохкає і льотчик.

2. Робота в парах

— Від поданих іменників утворіть прикметники. Доберіть до них іменники і запишіть словосполучення за зразком.

Дерево — дерев’яний стіл

Дощ — ...

Весна — ...

Степ — ...

Сонце — ...

Радість — ...

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 340, с. 141)

Гра «Дуель»

Учні загадують одне одному складені вдома загадки.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про прикметник. Дізнаємося багато нового і цікавого.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Фронтальна робота (вправа 341, с. 141)

— Прочитайте текст. Чому його поділено на абзаци?

— Про що говориться в кожному абзаці?

— Випишіть сполучення іменників із прикметниками. У дужках запишіть питання до прикметників.

— У слові пам’ять вимовте звуки і назвіть букви. Знайдіть у тексті слово споріднене з ним. Самостійно доберіть інші споріднені слова. (Пам’яток, запам’ятати, пам’ятний)

2. Самостійна робота з наступною самоперевіркою (вправа 342, с. 142)

— Виділені іменники з прийменниками замініть за зразком відповідними прикметниками. Запишіть.

— З утвореними сполученнями слів (на вибір) складіть речення. Розберіть за членами речення; визначте, якими членами речення є прикметники.

Словникова робота

Метал — хімічно проста речовина або сплав, ознаками якої є висока міцність, ковкість, добра тепло та електропровідність і особливий блиск.

Фізкультхвилинка

3. Робота в парі (вправа 343, с. 142)

— Прочитайте. Чи правильно складено порівняння?

— Виправте і запишіть правильно.

— Самостійно складіть кілька порівнянь за зразком.

4. Попрацюємо разом (вправа 344, с. 143)

— Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

— Випишіть сполучення іменників із прикметниками. Ставте між ними питання.

— Доберіть синоніми до слів тендітний (тонкий, ніжний, уразливий), благодатна (багата, щаслива), крижаний (холодний).

5. Збагачуємо словниковий запас (вправа 345, с. 143)

— Прочитайте вірші. Які картини ви уявляєте за цими рядками віршів? Які слова допомогли їх уявити?

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

Вибірковий диктант

Учитель читає текст. Учні записують сполучення іменника з прикметником. 

БЕРЕЗЕНЬ

Березень називають веселим святом світла. Березневе повітря пахне ранньою весною. Чутливе вухо ловить перші ознаки весни. Пробуджується в цю пору сонний ліс. Ось над головою почувся дзвінкий спів. Промайнула за стовбурами руда сойка. Ось стрибнула зі старого сучка легка білка. Старе дерево довбає строкатий дятел.

Взаємоперевірка в парах з опорою на зразок, записаний на дошці.

Святом (яким?) веселим;

повітря (яке?) березневе;

весною (якою?) ранньою;

вухо (яке?) чутливе;

ліс (який?) сонний;

спів (який?) дзвінкий;

сойка (яка?) руда;

з сучка (якого?) старого;

білка (яка?) легка;

дерево (яке?) старе;

дятел (який?) строкатий.

VІ. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Що найбільше сподобалося?

VII. Домашнє завдання

Вправа 345 (2), с. 143.