Українська мова 2 клас Тема. Аналіз контрольного диктанту. Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою ви-словлювання та інтонацією. Добір спільнокореневих слів

Тема. Аналіз контрольного диктанту. Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою ви-словлювання та інтонацією. Добір спільнокореневих слів

Мета: повторити вивчене про слово; систематизувати знання про речення, його види за метою висловлювання та інтонацією; закріпити знання учнів про корінь слова, удосконалювати вміння добирати споріднені слова; виховувати повагу до людей робітничих професій, любов до навколишньої природи.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Аналіз контрольного диктанту

1.Повідомлення результатів

2.Класифікація типових помилок

3.Робота над помилками

III.Повторення й закріплення вивченого матеріалу

1.Колективна робота (вправа 284)

—Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено.

—Запишіть одним реченням відповідь на запитання: «Що роблять будівельники?»

—Пригадайте, що таке корінь. Як називаються слова, що мають спільний корінь?

—Визначте корінь у споріднених словах записаного речення.

2.Хвилинка чистопису льн буд будинок

—Доберіть інші спільнокореневі слова з цими буквосполученнями. (Будівельний, будувати, будівництво)

3.Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 285)

—Прочитайте вірш. Спишіть виділені слова, усно поставте до них питання.

—Доберіть до них і запишіть спільнокореневі слова, які відпові-дають на питання що робить?

4.Колективна усна робота (вправа 283)

—Прочитайте речення, вставляючи замість крапок назви машин.

—Поміркуйте, чому ці машини так називаються. Які ще машини допомагають будівельникам?

5.Коментоване письмо (вправа 286)

—Прочитайте вірш і знайдіть у ньому слова з ненаголошеними голосними [е], [и], написання яких треба перевіряти за правилом.

—Пригадайте і розкажіть це правило. Наведіть приклади.

—Які слова ми називаємо службовими? Випишіть їх разом зі сло-вами, з якими вони зв’язані. (На горі, за гаєм, на стеблі, за тепло, за щедрість)

—З другого речення випишіть слова парами.

6.Фізкультхвилинка 

7.Робота з віршами (вправа 287)

—Прочитайте вірші мовчки, підготуйтеся до виразного читання. Зверніть увагу на речення, у кінці яких стоять знак питання чи знак оклику. Виділяйте голосом звертання.

—Знайдіть у віршах розповідні, питальні та спонукальні речення.

—Які речення називаються розповідними?

—Чому в кінці питального речення ставимо знак питання?

—Що виражає спонукальне речення?

—Спишіть три речення, у яких є звертання.

8.Робота в парах (вправа 289)

—Підготуйтесь до виразного читання тексту. Подумайте, яким тоном і як голосно треба його читати. Як передати любов поета до рідної природи, бажання пізнати її?

—Прочитайте текст уголос. Читаючи виділені слова, трохи під-вищуйте голос.

—Які речення в тексті переважають? Спишіть розповідні речення.

9.Самостійна робота (вправа 288)

—Запишіть за зразком, замінюючи одним словом кожний з поданих виразів.

IV.Підсумок уроку

—Які види речень за метою висловлювання ви знаєте? А за інто-нацією? Наведіть приклади.

—Що таке корінь слова? Які слова є спорідненими? Наведіть при-клади.

—Доберіть спільнокореневі слова до слова гриб.

V.Домашнє завдання