Українська мова 2 клас Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама»)

Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама»)

Мета: поглибити знання учнів про вживання апостро-фа; учити правильної артикуляції слів, у яких пишемо апостроф; розширювати лексичний запас учнів і вдосконалювати вміння зв’язно висловлюватися; виховувати товариськість, чуйність і вдячне ставлення до своїх доброзичливців.

Обладнання: зображення шпака на гілці; посібник І. Ді- вакової «Аудіювання на уроках читання у 2-4 класах» (2-е вид., перероб. — Тернопіль: Підручник і посібники, 2003. — С. 8-9).

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1.Хвилинка чистопису

м’я в’ї б’ю здоров’я

—Доберіть слова з цими буквосполученнями. (М’яч, м’ясо, сім’я, солов’ї, розіб’ю, б’ються)

—Складіть із двома з них речення.

2.Робота із загадкою (вправа 265)

—Відгадайте загадку.

—Запишіть слово апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, назвіть її.

III.Повідомлення теми й мети уроку

—На сьогоднішньому уроці пригадаємо, що ми знаємо про апост-роф: як він пишеться, коли і чому вживається. Також будемо складати речення, щоб розвивати творчі здібності й мовленнєві навички. А ще в ході навчального аудіювання будемо вчитися сприймати й розуміти зміст тексту з одного прослуховування.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Артикуляційне вправляння (вправа 266)

—Прочитайте слова, чітко вимовляючи після апострофа на місці букв я, ю, є, ї по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

—Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.

—Порівняйте свій висновок із правилом на с. 112, запам’ятайте його.

2.Колективна робота (вправа 267)

—Прочитайте і спишіть. Поясніть вживання апострофа у словах.

—Усно складіть речення з поданими словосполученнями.

—Складіть звукові моделі слів з апострофом. Що ви помітили?

—Прочитайте правило на с. 113 і запам’ятайте його.

3.Коментоване письмо (вправа 268)

—Прочитайте слова.

—Списуючи, поясніть, чому в одних словах перед буквами я, ю, є, ї ставиться апостроф, а в інших його немає.

4.Фізкультхвилинка 

5.Самостійна робота (вправа 269)

—Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

—Назвіть однакові букви в словах пір’я і моря. Чи однакові звуки позначено цими буквами? Складіть звукові моделі цих слів.

—Складіть два речення зі слова з апострофом (за вибором).

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Робота з текстом вірша (вправа 272)

—Прочитайте вірш. Який висновок ви зробили з прочитаного?

—Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

—Випишіть п’ять слів, правопис яких перевіряється за вивченими правилами. Поясніть написання вибраних слів.

2.Самостійна робота (вправа 271)

—Прочитайте речення і спишіть, вставляючи пропущені букви та апостроф.

—Підкресліть головні слова у третьому реченні. Поставте питання від головних слів до інших слів у реченні.

3.Відгадування загадок (вправа 270)

—Усно відгадайте загадки.

—Поясніть вживання апострофа у словах.

—Яке речення відповідає схемі?

і,, аі.

VI.Підсумок уроку

—Коли ставиться апостроф? Наведіть приклади.

—Які звуки позначають букви, що стоять перед апострофом?

—Послухайте уривок з вірша і постарайтесь якомога більше корисного з нього запам’ятати.

ЗНАЙОМСТВО З АПОСТРОФОМ

.Запам’ятай: я, ю, є, ї —

Завжди супутники мої.

Атож! У кожному слівці Зі мною поруч букви ці,

Лише вони за мною йдуть:

Сім’я, пір’їна, в’ється, п’ють.

Б, П, В, М, Ф — губні,

Ці букви завжди при мені.

Я після них люблю стояти:

Б’є, п’ять, в’язати, верф’ю, м’ята.

Й до Р прихильність маю я:

Подвір’я, пір’ячко, бур’ян.

Звичайно, як потрібно їх Роздільно вимовляти,

Інакше не потрібно там Апострофу стояти.

В. Бутрім

—Отже, коли вживається апостроф?

VII.Домашнє завдання