Українська мова 2 клас Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: удосконалити знання учнів про позначення м’якості приголосних знаком м’якшення; закріпити знання учнів про перенос слів зі знаком м’якшення (ь); поглибити знання учнів про звуко-буквений аналіз слів; збагачувати лексичний запас школярів; розвивати кмітливість та увагу дітей; виховувати повагу до усної народної творчості.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 223)

—Які слова в рядках закінчуються однаково? Які звуки в цих словах однакові?

—Поставте питання до слів — назв предметів.

—З якою метою в одному з уривків ужито слово він?

2.Хвилинка чистопису

онук уньк яблунька

—Складіть звукову модель слова яблунька. (= ОО = _ О)

—Як позначається на письмі м’якість приголосного звука [н’]?

3.Колективна робота (вправа 224)

—Прочитайте слова і складіть з ними речення.

—Якими звуками відрізняються слова лан і лань?

—Якою буквою позначено м’якість звука [н’]?

III.Повідомлення теми й мети уроку

—Сьогодні на уроці будемо вчитися позначати м’якість приголос-них знаком м’якшення, переносити слова зі знаком м’якшення з рядка в рядок. Також учитимемось аналізувати звуко-буквений склад слів, у написанні яких уживається знак м’якшення.

IV.Робота над вивченням нового матеріалу

1.Коментоване письмо (вправа 226)

—Змініть слова за зразком і запишіть, пояснюючи, як позначено м’якість приголосних у словах.

—Прочитайте правило на с. 95 і запам’ятайте його.

2.Самостійна робота (вправа 227)

—Спишіть, вставляючи, де треба, знак м’якшення.

—Поясніть написання слів.

3.Фізкультхвилинка

4.Колективна робота з прислів’ями (вправа 229)

—Прочитайте прислів’я і спишіть виділені слова.

—Складіть їх звукові моделі.

(Сьогодні, ближнього)

= о - о - = о, - - о - = о - о 

—Що позначає знак м’якшення в цих словах?

—Доберіть до слів поганий і біда протилежні за значенням.

—Прочитайте перше правило на с. 96 і запам’ятайте його.

5.Колективна робота з віршем (вправа 230)

—Прочитайте вірш і спишіть, вставляючи пропущені букви.

—Яка літера пропущена в цих словах? Чому саме знак м’якшення треба було вставити?

—Складіть звукову модель слова синьому. Чи збігається кількість букв і звуків у цьому слові? Чому?

—Знайдіть у вірші звертання. Як вони виділені на письмі?

—Прочитайте вірш, виділяючи звертання інтонаційно.

6.Робота з правилом (С. 96)

—Прочитайте і запам’ятайте друге правило на с. 96.

—Поділіть усно для переносу з рядка в рядок слова: усього, дав-ньому, динька, пальчик, мальований.

—Наведіть власні приклади.

V.Закріплення вивченого матеріалу

1.Колективна робота з веснянкою (вправа 235)

—Прочитайте вірш, інтонаційно виділяючи звертання.

—Випишіть слова з м’якими приголосними. Підкресліть букви, якими позначено їх м’якість.

—Поділіть для переносу слово травонько.

—Якими правилами треба користуватися при поділі слів для пере-носу з рядка в рядок?

2.Коментоване письмо (вправа 236)

—Записуйте слова, поділяючи їх для переносу.

—За поданим нижче зразком у кожному слові назвіть м’який приго-лосний звук, позначений двома буквами.

3.Колективна робота із загадкою (вправа 237)

—Прочитайте загадку та відгадайте її.

—Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

—Поділіть його для переносу. Яким правилом ви користувалися?

—Яке двоскладове слово з цієї загадки не можна поділити для пере-носу? Складіть його звукову модель. Чим цікаве це слово?

4.Самостійна робота (вправа 238)

—Прочитайте і спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви.

—Підкресліть у прислів’ях слово, написання якого треба запам’ятати.

VI.Підсумок уроку

—Якими літерами позначається на письмі м’якість попереднього приголосного?

—Назвіть кількість звуків і букв у слові осінь. Поясніть чому.

—Поділіть для переносу слова зі знаком м’якшення: кільце, близь-кий, різьба, хвалько.

—Наведіть приклади слів, у яких пишеться буквосполучення ьо. Поділіть їх для переносу.

VII.Домашнє завдання