Українська мова 2 клас Тема. Узагальнення знань учнів про написання нена- голошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

Тема. Узагальнення знань учнів про написання нена- голошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: вчити правильно позначати на письмі ненаго- лошені е, и в коренях слів; удосконалювати вміння перевіряти правопис е, и шляхом добору споріднених слів або за допомогою орфографічного словника; вчити проводити звуко-буквений аналіз слів; розвивати логічне мислення; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати пильність до слова, старанність.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 148)

—Поставте питання до назв ознак та предметів.

—Які слова в першому рядку відповідають звуковим моделям?

(Хижа, тваринка)

-о-о —0-0-0

2.Хвилинка чистопису

ощ яр жн житечко

—Прочитайте вірш. З яким проханням звертається поет до дощика, житечка, вітру?

—Спишіть перші два речення. Які вони? (Спонукальні)

—Запишіть виділені слова і доберіть до них спільнокореневі. (Крило, крилатий, крильця; колос, колоски, колоситься, колосистий, колосковий)

3.Робота за варіантами із взаємоперевіркою (вправа 151)

—Прочитайте слова. Які різні завдання можна дати до цих слів? (Утворити групу споріднених слів до кожного з поданих; дібрати сло- ва-ознаки, слова-дії цих предметів; дібрати службові слова; утворити групи слів, для яких дані будуть перевірними.)

—Перший варіант утворює групи слів, для яких дані слова будуть перевірними. (Дим — димок, димовий, диміти;риба — рибалка,рибина, рибалити; степ — степок, степочок, степовий, степовик; гриб — грибок, грибник, грибний)

—Другий варіант добирає по три споріднених слова, які називають предмети й ознаки або дію. (Риба — рибалка, рибний, рибалити; дим — димок, димовий, диміти; степ — степок, степовик, степовий; гриб — грибок, грибник, грибний)

III.Узагальнення вивченого матеріалу

1.Колективна робота з підручником (вправа 156)

—Прочитайте вірш і випишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви. (Жила, зерна, весною, веселу, веселая, дихнула)

—Складіть звукові моделі слів жила, воля.

- о - о - О=о 

—Знайдіть на с. 48 порядок проведення звуко-буквеного аналізу слів і проаналізуйте слово воля.

—Чим, на ваш погляд, подібні слова полетіла і майнула? А чим вони різняться? (Близькі за значенням, але різні за вимовою та напи-санням.)

—Як ви розумієте прислів’я?

•Золота клітка солов’я не тішить. (І в золотій клітці пташці жити

сумно.)

•Немає гіршої долі, як жити в неволі. (Найгірше — це життя в неволі.)

2.Самостійна робота (вправа 152)

—Які слова ви перевіряли за правилом? (Широкою, зеленіють, високі, село, Верхівка)

—Які слова перевіряти не треба і чому? (Тихо, долина, верби, вербах, бо [е], [и] в корені наголошені.)

—Прочитайте пари слів, протилежних за значенням. (Широкою — вузькою, густі — рідкі, високі — низькі)

3.Колективна робота з підручником (вправа 158)

—Прочитайте текст.

—Запишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви. (Ведме- дика-скрипаля, ведмедика, заведеш, ведмедика)

—Прочитайте вголос, чітко виділяючи наголошений склад, перевірні слова з тексту. (Скрипці, заведена)

—Написання якого слова ми перевіримо за словником? (Ведмедик)

4.Фізкультхвилинка

5.Робота парами (вправа 155) із взаємоперевіркою

—Прочитайте слова. У чому їх особливість? (У кожному слові напи-сання двох букв вимагає перевірки.)

—Доберіть перевірні слова для кожної сумнівної букви і запишіть їх. (Деревина — дерево, дерева; зеленіє — зелень, зелений; веселитися — весело, веселий)

—Обміняйтесь із сусідом по парті зошитами для взаємоперевірки.

6.Самостійна робота (вправа 160)

—Прочитайте записані речення. (Наша держава називається Україна. Державна мова — українська. Столиця України — місто Київ.)

—Вимову й написання яких слів треба запам’ятати? (Держава, державна)

7.Коментоване письмо (вправа 159)

—Прочитайте слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

—Запишіть слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви і по-значаючи наголос. (Виразно, ґанок, жайворонок, завдання, одинадцять, олень, червоний, чотирнадцять, шофер)

IV.Підсумок уроку

—Який склад називається наголошеним, а який — ненаголоше- ним?

—Як дізнатися, яку букву (е чи и) треба писати в ненаголошеному складі? Наведіть приклади.

—Наведіть приклади таких слів, написання яких треба перевіряти за словником.

—Скільки голосних звуків в українській мові? Вимовте їх.

—Якими буквами вони позначаються?

V.Домашнє завдання