Біографія Панаса Мирного

 

Панас Мирний

(1849—1920)

Панас Якович Рудченко (літ . псевдонім — Панас Мирний ) народився 1 травня 1849 р . у м. Миргороді на Полтавщині в сім ’ї чиновника . Навчався в Миргородському та Гадяцькому повітовому училищах . Не маючи можливостей продовжувати систематичне навчання , наполегливо займався самоосвітою. Служив у повітових канцеляріях Гадяча , Прилук , Миргорода . 1871 р . оселився в Полтаві , де провів решту життя . Прац ював у казначействі та казенній палаті , після 1917 р . — у губфінвідділі . Помер Панас Мирний 28 січня 1920 р ., похований у Полтаві . Літературну діяльність Панас Мирний розпочав наприкінці 60‑х рр . Виявив себе як письменник - реаліст . У творчій спадщині Панаса Мирного перева жає проза . Він є автором ряду нарисів , оповідань , повістей , романів . Серед творів Панаса Мирного найбільш масштабним і складним є соціально -психологічний роман «Хіба ревуть воли , як ясла повні ?», написаний у співавторстві з Іваном Біликом (І.Я. Рудченком ). Робота над романом припала на 1872—1875 рр . Через цензурні перепони він був виданий пізніше — 1880 р . Задум твору був навіяний реальним випадком , що дістав відобра ження спочатку в нарисі Панаса Мирного «Подорі жжя од Полтави до Гадячого », а згодом — у повісті «Чіпка». У центр повісті автор поставив селянина , який обирає злочинний шлях під впливом соціальних обставин . До розвитку попереднього задуму приєднався Іван Білик , за участ ю якого з’явилися кілька редакцій роману . Співавторство різних особистостей , а тако ж тривалий час роботи над романом зумовили його багатоплановість . Автори змал ювали широке полотно народного життя з усім комплексом суспільних процесів , що охопл ює більш як столітній часовий відрізок . При цьому увага зосеред жена на образі окремої особистості — представника селянського середовища , який під впливом соціальних обставин став злочинцем . Твір пропонує читачеві худо жній аналіз того життєвого вибору , що був зроблений центральним персона жем . Роман «Хіба ревуть воли , як ясла повні ?» став ва жливим етапом у розвитку української романістики . Він давав відповіді на складні питання тогочасної дійсності , розкривав причини й зображував наслідки руйнування патріархального селянського життєвого устрою. Однак уже на той час ці відповіді , спроектовані в соціальну площину , сприймалися як дещо спрощені й однобічні . Роман Панаса Мирного та Івана Білика став найвищим досягненням української реалістичної прози ХІХ ст . Водночас він виявив обме женість та однобічність реалістичного трактування й соціального аналізу дійсності . Худо жня проза Панаса Мирного нале жить до класичних зразків української літератури . Її характерними рисами є масштабність реалістичних мал юнків , точне відтворення народного побуту , соціальність та психологізм .