Біографія Григорія Косинки

 

 

Григорій Косинка

(1899—1934)

Г. Косинка — один з найкращих українських новелiстiв ХХ ст . Григорiй Михайлович Стрiлець (справжнє прiзвище письменника ) народився 29 листопада 1899 р. в с. Щербанiвцi на Київщинi в бiднiй селянськiй родинi. 1913 р . закiнчив початкову школу в с. Красному i працював писарем. 1914р. Григорiй переїхав до Києва, де доводилося працювати i вчитися на вечiрнiх гiмназiйних курсах. Пiд час визвольних змагань брав участь у бойових дiях у лавах армiї УНР, за що певний час довелося вiдсидiти у в’язницi. Пiзнiше примкнув до лiвих есерiв («боротьбистів»), як i симпатизували бiльшовикам. 4 травня 1919 р. в газетi «Боротьба» було надруковано автобiографiчний етюд «На буряки », за пiдписом Г. Косинка, що став псевдонімом письменника. 1920 р. вступив до Київського iнституту народної освiти (КІНО), який згодом довелося залишити через матерiальну скруту. Його новели з’являлися на сторiнках багатьох часописiв, а 1922 р . вийшла його перша збiрка «На золотих богiв». Г. Косинка часто виступав на лiтературних вечiрках з читанням своїх творiв, що , за свідченнями багатьох сучасникiв, вiн робив iз неперевершеною майстернiстю. Г. Косинка був членом київського лiтературного об ’єднання письменникiв-попутникiв «Ланка » (з 1926 р. — МАРС — Майстерня Революцiйного Слова ), до якого входили В. Пiдмогильний , Б. Антоненко-Давидович, Є. Плу жник , Т. Осьмачка та iн. У 1920—1930-ті рр . виходило багато збiрок письменника : «В житах » (1926), «Пол iтика » (1927), «Вибранi оповiдання » (1929), «Серце » (1933) тощо. Писав він і публiцистичнi твори , перекладав росiйських письменникiв. 5 листопада 1934 р. Г. Косинка був заарештований i 18 грудня тогож року розстрiляний .

У своїй творчостi Г. Косинка розвиває найкращi традиції української новелiстики початку ХХ ст ., зокрема М. Коцюбинського , С. Васильченка i передусiм В. Стефаника . Письменник прагне на обмеженому часi i просторi художнього твору зобразити трагiчну розiрванiсть сучасного йому свiту, в якому персонажi не можуть ужитися . Для змалювання iндивiдуальних характерiв Г. Косинка майстерно використовує так i засоби психологiчного аналiзу, як iндивiдуалiзацiя мовлення, точна й лаконiчна художня деталь , символiчний пейзаж, показ найдрiбнiших нюансiв психологiчного стану персона жiв. Суспiльнi проблеми у творах Г. Косинки зазвичай проходять крiзь iндивiдуалiзоване сприйняття героїв, що виключає однобiчнi оцiнки, наголошуючи на перевазi загальнолюдських цiнностей над класово-iдеологiчними.