Поняття небезпеки і безпеки

Поняття небезпеки і безпеки

Під терміном «небезпека» розуміється ситуація у навколишньо¬му середовищі, у якій за певних умов можливе виникнення неба¬жаних подій, явищ або процесів (небезпечних факторів), вплив яких на людину та навколишнє середовище може призвести до таких наслідків:

—відхилення здоров'я людини від середньостатистичного зна¬чення;

—погіршення стану навколишнього середовища.

Умовно небезпеку можна розподілити таким чином:

1)за походженням (джерелами небезпеки) — на природні, еко¬логічні, антропогенні;

2)за складовими природного середовища (за локалізацією) — на атмосферні, гідросферні, літосферні;

3)за сферою виявлення — на виробничі, транспортні, побутові;

4)за наслідками — на такі, що викликають зниження праце¬здатності, захворювання, травми, загибель.

Відповідно реалізація небезпеки — це звичайно випадкове яви¬ще, і виникнення небезпечного фактора характеризується вірогід¬ністю цього явища.

На жаль, Україна переживає не кращі часи з точки зору безпеки населення та навколишнього середовища. Склалася ситуація, що не має аналогів у світі: з одного боку, у нашій країні є велика кількість крупних підприємств, потенційно небезпечних для при¬роди та навколишнього середовища, з іншого — рівень технологій, контроль та дисципліна на них зменшилися до критичної риски.

Державний департамент з нагляду за охороною праці Міністер¬ства праці та соціальної політики подав дані про нещасні випадки в Україні за перші 10 місяців 2000 року. Усього було смертельно травмовано 1098 чоловік. Найвища смертність спостерігалася на підприємствах вугільної промисловості, де протягом січня — жовт¬ня загинули 272 шахтаря, у сільському господарстві — 303 робіт¬ника, будівництві — 78 та металургії — 60 чоловік.

Серед регіонів України за кількістю смертельних випадків за 5 місяців 2000 року лідирували «промислові» області: Луганська (124), Донецька (117), Дніпропетровська (41). У Києві і Київській області загинув 31 робітник.

Причиною третини смертей стала погана організація праці, по¬рушення трудової та виробничої дисципліни, невиконання правил безпеки.

Половина нещасних випадків трапляється з тими, хто працює з машинами та обладнанням, причому близько 50 % скалічених робітників знаходилися у стані алкогольного сп'яніння.

Необхідно враховувати, що повністю безпечних, нешкідливих видів діяльності не існує (нестача технічної системи безпеки, де¬фекти комплектуючих, порушення режимів роботи, помилки опе¬раторів тощо трапляються практично в усіх галузях виробництва).

На сьогодні в Україні більше 150 видів робіт визнані такими, що мають підвищену небезпеку (атомна енергетика та промисловість, хімфармвиробництво, збирання та утилізація відходів, видобуток корисних копалин, металургія, виробництво харчових продуктів, будівництво тощо).

Небезпека також загрожує людині у повсякденному життя (вдо¬ма, на вулиці, на роботі, на відпочинку) і в надзвичайних ситуаціях (аваріях, техногенних та природних катастрофах).

Безпека — це збалансований стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо. Одиниці виміру безпеки — стан здоров'я людини і стан (якість) навколишнього середовища.

Здоров'я людини — функціональний стан її організму, який за¬безпечує продовжуваність життя, фізичну та розумову праце¬здатність, самопочування та функцію відтворення здорового потомства. Показник здоров'я — середньо очікувана продовжуваність майбутнього життя. Усереднений біологічний видовий показник (норматив) для людини-європеоїда 89±5 років.

Громадське здоров'я — характеристика динамічної сукупності індивідуальних рівнів здоров'я членів суспільства, яке відображає ступінь вірогідності досягнення максимального рівня здоров'я, а також життєздатність та ріст суспільства. Довготривалість життя у різних країнах багато в чому залежить не тільки від успіхів меди¬цини, але й від рівня соціально-економічного розвитку суспільства і стану природного середовища.

У результаті нестійкого розвитку соціально-економічної системи України у 1999 р. населення країни скоротилося на 400 тис. чоловік і склало на початок 2000 року 49,71 млн чоловік. На перше січня 1998 року кількість населення складала 50,5 млн. За даними Держкомстату України, у 1999 році смертність перевищила народжуваність майже вдвічі: народилося 389,2 тис. чоловік, померло — 739,2 тис. чоловік. Найвищий рівень смертності зафіксовано у Донецькій об¬ласті, де смертність перевищила народжуваність більше ніж у два з половиною рази. У Києві у 1999 році народилося 18,3 тис. чоловік, померло 26 тис, у Криму — 15 тис. і 26,7 тис. чоловік відповідно. Найменший рівень смертності був зафіксований у західних областях країни. Крім того, 44,8 тис. громадян України емігрували із країни.

Для подолання будь-якої небезпеки необхідний план дій, який починається із аналізу небезпеки.

І Аналіз небезпеки необхідний для вибору способу та методу захисту. Починати необхідно із визначення потенційних джерел небезпеки, які можуть спричинити аварію. Потім виявляються небезпеки незначні, які в цілому не впливають суттєво на навколишнє середовище.

Наступним етапом є визначення наслідків небезпеки, засобів, способів та методів їх усунення або зменшення.

Заключний етап — розробка алгоритму дій виходу із небезпечної ситуації або надзвичайної пригоди.

Після визначення сутності небезпеки, причин її виникнення та наслідків необхідно скласти поетапний план виходу із кризової ситуації. Необхідно чітко зрозуміти й усвідомити ускладнення, що з'явилися, дати їм оцінку, підвищити самоконтроль і адекват-но (відповідно) діяти. При цьому необхідно керувати своїми по¬чуттями та емоціями. Психологи вважають, що не можна розгля¬дати аварійну ситуацію як дещо невиправне, а необхідно відноситися до неї як до випадковості, яку можна подолати. Необхідно бути здатним до оперативних, «скорочених» прийомів пізнання харак¬теру небезпеки та миттєвого викликання із пам'яті необхідної інформації для прийняття рішення.

При складанні плану виходу із кризової ситуації необхідно ясно уявляти собі наслідки НС — загрозу життю та здоров'ю населення і собі особисто (пряма або непряма, миттєвого чи віддаленого вияв¬лення і т. п.).